Feb 17, 2020   2:17 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional complex in Banská Štiavnica
Written by (author): Ing. arch. Paula Bencová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Michal Bogár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčný komplex hotela, apartmánového domu a infocentra v Banskej Štiavnici
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť mestský blok v meste Banská Štiavnica, ktorý by sa stal pomyselnou symbolickou bránu do historického centra, zároveň som chcela vytvoriť novú atraktívnu mestskú zónu s prevládajúcou funkciou trvalého a prechodného ubytovania s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti. Samotný návrh vychádza z urbanistickej štúdie, ktorú som spracovala ako atelierový projekt v minulom semestri. Zámerom urbanistickej štúdie bolo vytvoriť mestskú urbanistickú štruktúru, ktorá pomocou novodobých architektonicko-urbanistických výrazových prostriedkov vhodne doplní štruktúru mesta a prepojí predmestský charakter panelových domov a jestvujúcich historických budov so sedlovou strechov. Táto urbanistická štruktúra zachováva proporcie a podporuje kompaktnosť a celistvost mesta Navrhovaný mestský bolok sa nachádza na rozhraní mestskej pamiatkovej rezervácie historického centra a predmestia z obdobia sociálneho realizmu v podobe panelových bytových domov. Bezprostredne susedí s bývalou tabakovou továrňou. Tento mestský blok nemá ambíciu pôsobiť dominantne vo svojom okolí, ale kvalita návrhu pozostáva v rôznorodom zastúpení jednotlivých funkcií a účelnej jednoduchej architektúre, ktorá necháva priestor vyzdvihnúť objekt starej tabakovej továrne a historickej budovy Schindlerky. Návrh reinterpretuje pôvodny mestský blok, ktorý sa neuzatvára ale striedaním verjeného a poloverjeného priestoru vo svojich priestranstvách ponúka jedinečné atmosféry. Zároveň svojou hmotou jasne vymedzuje uličný profil, čím pocitovo posúva hranicu historického územia ďalej od centra mesta. Navrhované budovy mestského bloku sú troj až štvorpodlažné objekty. Budovy orientované do ulice sa vyznačujú sedlovou strechou, ktoré sú doplnené o priestorovo väčšie objekty so zelenou strechou. Fasády budov orientovaných do ulice sú navrhované ako jednoduché omietky s tehlovým keramickým obkladom v parteri. Hmotovo objemnejšie budovy majú členitejšie prevetrávané fasády so zjednotením parterom v podobe lamiel s dreveným motívom.
Key words:mestský blok, verejný priestor, jednoduchosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited