Jul 14, 2020   8:45 a.m. Kamil
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of traffic safety on ŽSR line in terms of occurrence of accidents
Written by (author):
Bc. Maroš Botka
Department:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:
Ing. Zoltán Tánczos
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
Summary:
BOTKA, Maroš: Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd. [Bakalárska práca]– Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti.- Školiteľ: Prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2019. 72 s. Bakalárska práca je zameraná na štatistiku nehôd a mimoriadnych udalostí na tratiach železníc Slovenskej republiky (ďalej ŽSR). Analýza je zostavená z konkrétnych štatistík vzniknutých nehodových udalostí a mimoriadností na tratiach ŽSR podľa Oblastných riaditeľstiev v Bratislave, v Žiline, vo Zvolene a v Košiciach. Porovnanie počtu jednotlivých nehôd a mimoriadností vzniknutých v jednotlivých regiónoch Oblastných riaditeľstiev. Rozdelenie nehôd podľa predpisu ŽSR Z 17 – predpis manažéra infraštruktúry ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti – bezpečnostný predpis v železničnej doprave v Slovenskej republike, v platnom znení. Návrh opatrení na zníženie počtu jednotlivých nehôd a mimoriadností, ktoré ohrozujú bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
Key words:
zabezpečovacie zariadenia, štatistika nehodovosti, železničná trať, nehoda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited