Oct 31, 2020   2:56 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal of measures to improve the system of education and development of employees as a tool for increasing competitiveness in the company Hyundai Motor Czech s. r. o., organizational unit Slovakia
Written by (author): Bc. Karin Valentovičová
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Ing. Mária Homokyová, PhD.
Opponent:Ing. Martina Horváthová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických vedomostí a analýzy súčasného stavu vzdelávania a rozvoja zamestnancov v konkrétnom podniku navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch kapitol. Obsah prvej kapitoly vymedzuje teóriu od personálneho manažmentu, ľudských zdrojov cez proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov až po konkurencieschopnosť podniku. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu vzdelávania zamestnancov v popredajných službách navštevujúcich školiace centrum Hyundai Traninig Academy, ktoré spadá pod autorizovaného importéra Hyundai Motor Czech, s. r. o., organizačná zložka Slovakia. Výsledkom tejto kapitoly je dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie celkovej spokojnosti vzdelávacieho programu servisných technikov. Tretia kapitola obsahuje návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania servisných technikov značky Hyundai. Posledná v poradí štvrtá kapitola sa venuje celkovému zhodnoteniu prínosov pri uplatnení navrhovaných opatrení vo vzdelávacom programe servisného technika.
Key words:vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, vzdelávací proces, metódy vzdelávania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited