Dec 11, 2019   6:22 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Digital marketing as a modern tool to make profits in the company
Written by (author): Bc. Anton Majerský
Department: Institute of Management of the STU (OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Opponent:Ing. Gabriela Kalinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Digitálny marketing ako moderný nástroj dosahovania ziskov v podniku
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je aplikácia vybraných nástrojov a metód digitálneho marketingu vo vybranom podniku ako jedného z moderných nástrojov dosahovania ziskov. Dosiahnutie hlavného cieľa bude podporené prostredníctvom charakteristiky historického vývoja a analýzy súčasných trendov digitálneho marketingu v online prostredí pre podnik Ubytovanie Thermal. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu pojmov ako digitálny marketing a marketingová komunikácia. Prvá kapitola sa tiež venuje vzniku internetu, začiatkom online marketingu na internete a moderným formám digitálneho marketingu. V ďalšej časti práce je charakterizovaný hlavný cieľ a čiastkové ciele práce, metódy a metodika skúmania práce. Predposledná kapitola je venovaná výsledkom práce, autor v nej analyzuje získané výsledky z online kampaní. Posledná kapitola sa zaoberá diskusiou o získaných výsledkoch. Výsledkom riešenia danej problematiky je ukážka a demonštrácia ako dokážu správne implementované online marketingové nástroje pomôcť dosahovať podnikom zisk.
Key words:Digitálny marketing, online marketing, dosahovanie ziskov, online kampane, moderné marketingové nástroje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited