Dec 10, 2019   5:21 a.m. Radúz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Phase diagram of the potassium-magnesium fertilizer
Written by (author): Ing. et Ing. Mária Karľová
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Opponent:Ing. Blanka Kubíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom fázových rovnováh v recipročnej sústave K2SO4 - KCl - MgCl2 - MgSO4 - H2O pri laboratórnej teplote. Táto sústava je základnou sústavou pre výrobu hnojív obsahujúcich draslík, síru a v menšom množstve aj horčík. Fázový diagram sa skúmal izotermickou metódou. Na základe nameraných údajov sa odhadlo rozmiestnenie kryštalizačných polí hlavných zlúčenín vo fázovom diagrame. Zistilo sa, že diagonála KCl - MgSO4 nie je stabilná, pri styku týchto dvoch zlúčenín vo vodnom roztoku kryštalizuje K2SO4. V tejto recipročnej sústave existuje aj oblasť kryštalizácie podvojnej zlúčeniny K2Mg(SO4)2.H2O. Zistilo sa, že táto zlúčenina kryštalizuje inkongruentne, to znamená, že pri znížení obsahu vody pod určitú hranicu reaguje s kvapalným roztokom za vzniku tuhého síranu draselného a roztoku iného zloženia.
Key words:recipročná sústava, K2SO4 - KCl - MgCl2 - MgSO4 - H2O, síran draselný, zmesné hnojivá, fázové rovnováhy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited