21. 1. 2020  6:44 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Autor: Ing. Monika Kováčová
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Jej teoretická časť bližšie popisuje danú problematiku a následne navrhuje sorpčné metódy, ktoré sú vhodné pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd. Cieľom experimentálnej časti je zistiť ako vplýva zmena pH na účinnosť adsorpcie mikropolutantov na adsorbent. Ako vhodné a dostupné adsorbenty sa použili prírodné zeolity rôznych frakcií a aktívne uhlie (granulované, práškové). Testovala sa aj sorpčná kapacita dvoch druhov adsorbentov.
Kľúčové slová:mikropolutanty, farmaceutické výrobky, účinnosť adsorpcie, odpadová voda, sorpčné metódy, vplyv pH

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene