Apr 3, 2020   7:59 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The spread of bacterial resistance in the environment
Written by (author): Ing. Barbora Puzderová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Opponent:Ing. Marica Theiszová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí
Summary:Rezistencia baktérií voči antibiotikám používaným v klinickej praxi a ich šírenie v prostredí sa stáva veľkým celosvetovým problémom. V práci sme sa zamerali na izoláciu gramnegatívnych koliformných baktérií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam. Izoláty sme získavali so súkromnej studňovej vody a identifikovali prostredníctvom MALDI – TOF biotyping metódy. Cieľom práce bolo stanoviť profil citlivosti/rezistencie izolátov ako aj mechanizmy rezistencie voči klinicky významným antimikrobiálnym látkam. Bakteriálne izoláty, ktoré sme identifikovali patria do čeľade Enterobacteriaceae v zastúpení Enterobacter cloacae a Citrobacter braakii. Vo väčšine prípadov sme zaznamenali rezistenciu voči β – laktámovým antibiotikám, ktoré sú najčastejšie požívané v klinickej praxi. Iba jeden z izolátov E. cloacae bol rezistentný voči viacerým antibiotikám, ktoré inhibujú proteosyntézu. Z profilov citlivosti/rezistencie sme boli schopní odhaliť príčinu rezistencie viacerých izolátov voči β – laktámovým antibiotikám. Najčastejšie išlo o produkciu β – laktamáz. Dva z izolátov boli producentami AmpC β – laktamázy, ktorá zabezpečila izolátom rezistenciu voči AMP, AMS, AMC, CAZ, CTX a AZT. Prítomnosť AmpC sme potvrdili diskovou difúznou metódou, PCR reakciou a prítomnosť génu ampC sme identifikovali aj po celogénomovom sekvenovaní izolátu GV252a. Celogenómovým sekvenovaním sme definitívne potvrdili prítomnosť β – laktamázy typu C, konkrétne ACT pôvodom z E. cloacae. Bakteriálne izoláty E. cloacae sme podľa profilu rezistencie zaradili do 4 skupín a to rezistenty voči β – laktámom: 1. skupina AMP, CFZ, 2. skupina CFZ, CXM, 3. skupina AMP, AMS, CFZ, CXM, AZT a 4. skupina bola rezistentná voči antibiotikám zasahujúcim do proteosyntézy (TET, CMP) a voči CIP. Napriek rôznemu profilu citlivosti izolátov sme prostredníctvom metódy MLST zistili, že ide o rovnaký sekvenčný typ ST 1102. Zaznamenali sme aj prítomnosť efluxných púmp, ktoré môžu zabezpečiť rezistenciu voči antibiotikám zasahujúcim do proteosyntézy baktérií. Niektoré izoláty mali prechodný fenotyp rezistencie, čo môže súvisieť s aktivitou efluxných púmp, ktoré nemusia byť exprimované v optimálnych podmienkach rastu bez selekčného tlaku.
Key words:antimikrobiálne látky , Enterobacteriaceae, β – laktamáza ACT, rezistencia voči antibiotikám

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited