Aug 24, 2019   10:10 p.m. Bartolomej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Planning and implementation of large-volume transport shipments
Written by (author): Ing. Veronika Sanitrová
Department: Department of Management of Chemical and Food Technologies (IM OUP REK)
Thesis supervisor: Ing. Martina Kuperová, PhD.
Opponent:Ing. Helena Kočišová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou plánovania a realizácie nadrozmernej a nadmernej prepravy v medzinárodnej logistickej spoločnosti Gebrüder Weiss, s.r.o. Cieľom práce je prostredníctvom analýzy súčasného stavu úrovne ponúkaných služieb prísť s návrhom na zlepšenie prepravných a logistických služieb danej spoločnosti, čo môže viesť k zvýšeniu jej konkurencieschopnosti a posilneniu pozície na trhu. Základ diplomovej práce je postavený na teoretických charakteristikách jednotlivých druhov dopravy a využívanie ich výhod vzájomného prepájania. Súčasťou práce je SWOT analýza spoločnosti a tiež aj tri prípadové štúdie vybraných už zrealizovaných objednávok, pomocou ktorých je opísaný celý proces od prijatia dopytu až po samotnú realizáciu prepravy. Prvá prípadová štúdia súvisí s prepravou turbíny z Českej republiky do Indie využitím leteckej prepravy. Druhá prípadová štúdia sa venuje riešeniu doručenia rôznorodého tovaru naloženého v kontajneroch do prístavu v Mjanmarsku, pričom riešením bolo využiť cestnú a námornú lodnú prepravu. Posledná je zameraná na doručenie oceľových plátov prepojením cestnej, riečnej a námornej lodnej prepravy do Spojených štátov amerických. Berúc do úvahy všetky výsledky, pracovníci zasielateľskej spoločnosti sú akýmisi architektmi prepravy, ktorí v prvom rade musia dbať na uspokojenie potrieb zákazníkov so špecifickými požiadavkami na prepravu, preto zlepšenie služieb môže byť prínosom pre obe strany.
Key words:nadrozmerný náklad, preprava, logistika, prípadová štúdia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited