Dec 13, 2019   8:13 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Density and viscosity of liquid fertilizers
Written by (author): Ing. Dominika Szendreiová
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Opponent:Ing. Jarmila Mlynáriková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hustota a viskozita kvapalných hnojív
Summary:Medzi dôležité vlastnosti kvapalných hnojív patrí ich hustota a viskozita, čo bolo aj predmetom skúmania tejto diplomovej práce. Skúmali sa vodné roztoky síranu amónneho a vodné roztoky dusičnanu draselného. Hustota roztokov sa merala metódou ponorného telieska, ktorá je na tento účel spoľahlivou metódou. Na určenie viskozity sa používal Ubbelohdeho kapilárny viskozimeter, pomocou ktorého sa meral čas prietoku kvapaliny medzi dvoma ryskami viskozimetra a následne bola z týchto údajov dopočítaná kinematická viskozita. Pomocou priemernej nameranej hustoty pri danej teplote, zloženia a kinematickej viskozity sa vypočítala dynamická viskozita. Vyhotovili sa teplotné a koncentračné závislosti hustoty a viskozity skúmaných roztokov. Okrem toho sa vypracoval model, ktorý opisuje hustotu celého skúmaného systému.
Key words:kvapalné hnojivá, dusíkaté hnojivá, hydropónia, hustota, viskozita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited