Nov 15, 2019   3:46 p.m. Leopold
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Plant Paulovnia Wallachia as pespective source of energy?
Written by (author): Ing. Helena Rutzká
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rastlina Paulovnia Wallachia ako perspektívny zdroj energie?
Summary:Predkladaná diplomová práca mala za cieľ stanovenie bioplynového potenciálu rýchlorastúcej dreviny Paulownia Wallachia, ktorej pôvod a história siahajú do ďalekej Číny. Práca sa zaoberala sledovaním produkcie bioplynu z dlhodobého i krátkodobého hľadiska, kedy bola substrátom práve spomínaná rastlina vo svojej čerstvej aj silážovanej forme. Teoretická časť práce sa venuje súčasnému celosvetovému problému obnoviteľnej energie, teórii anaeróbnej fermentácie, samostatná kapitola sa zaoberá vlastnosťami a využitiu bioplynu a tiež substrátom, z ktorých ho možno produkovať. Posledná časť zhromažďuje informácie o rastline Paulownia Wallachia. Experimentálnu časť tvorí sledovanie prevádzky miešaných anaeróbnych reaktorov v mezofilných podmienkach, ktoré pracovali pri objemovom zaťažení 1 g Xorg/l.d. Do reaktorov bol od októbra 2018 do decembra 2018 dávkovaný organický substrát a tiež sa v týždenných intervaloch analyzovali chemické parametre. V praktickej časti sa vykonali aj dve série metanogénnych testov pri rôznych pomeroch substrátu k anaeróbnemu kalu. Výsledky ukázali priaznivý nárast produkcie bioplynu, ktorý sa približne po 30 dňoch ustálil. Na základe výsledkov tejto práce je zrejmé, že Paulownia Wallachia má bioplynový potenciál a je vhodnou alternatívou pri produkcii bioplynu vo svete i na Slovensku. Rastlina dokáže na tonu suchého materiálu vyprodukovať viac ako 120 m3 bioplynu ako obnoviteľného zdroja energie.
Key words:Paulownia Wallachia, mezofilná anaeróbna fermentácia, bioplyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited