May 27, 2020   1:09 p.m. Iveta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Industrial clusters and their impact on the innovative activity of SMEs (on the example of the Slovak plastic cluster)
Written by (author):
Ing. Ivana Hrevušová
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Priemyselne klastre a ich vplyv na inovačnú aktivitu MSP (na príklade Slovenského plastikárskeho klastra)
Summary:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenia pre zvyšovanie inovačnej aktivity MSP prostredníctvom priemyselného klastra na príklade Slovenského plastikárskeho klastra. Konkurencieschopnosť krajiny závisí od konkurencieschopnosti podnikov v krajine. Nárast konkurencieschopnosti Slovenska vychádza z rozvoja inovácií, preto najskôr v práci analyzujeme pilier inovácií konkurencieschopnosti Slovenska a porovnáme ho s vybranými krajinami. Až 99,9% podnikov na Slovensku tvoria MSP, od ktorých sa odvíja hospodárstvo krajiny. Analýzou vybraných ukazovateľov vyhodnotíme inovačnú aktivitu MSP na Slovensku. V neposlednom rade sa zameriame na priemyselné klastre ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov - členov klastra. Vplyv SPK demonštrujeme na výkonnosti malého aj veľkého podniku, prostredníctvom finančno-ekonomických ukazovateľov a pomocou dotazníka, na ktorý zodpovedajú členovia SPK. Na záver rozoberieme spôsoby zvyšovania inovačnej aktivity priamo vplyvom SPK, o ktorých sme diskutovali s riaditeľkou SPK pani PhDr. Ikrényiovou. V závere uvedieme vyjavené rezervy inovačnej aktivity a navrhneme možné riešenia pre jej zvyšovanie, čím splníme cieľ diplomovej práce. Význam celej práce spočíva v preukázaní možnej cesty pre zvyšovanie konkurenčného postavenie podnikov, a tým aj celej krajiny prostredníctvom priemyselných klastrov.
Key words:
konkurencieschopnosť, inovačná aktivita, inovácie, priemyselné klastre, SPK

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited