Jan 20, 2020   7:48 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of Treated Wastewater and Sludge for Agricultural Use
Written by (author): Ing. Katarína Miklovičová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Použitie vyčistených odpadových vôd a kalov pre poľnohospodárske účely
Summary:Teoretická časť práce sa venuje zhodnoteniu stavu odpadových vôd a kalov pochádzajúcich z ČOV po procese čistenia. Ďalej sumarizuje možné dopady využitia vyčistených odpadových vôd a čistiarenských kalov v poľnohospodárskej činnosti. V praktickej časti bol v laboratórnych podmienkach sledovaný vplyv kalu a odpadovej vody na pôdny substrát. Následne boli vykonané sorpčné testy a bol sledovaný aj prechod liečiv a drog cez pôdny profil. Medzi látky s najvyššími koncentráciami, ktoré sa pri analýzach vyskytujú najčastejšie patria antihistaminiká fexofenadín a cetirizín, antihypertenzívum telmisartan, analgetikum diklofenak a antiepileptikum karbamazepín. Pri sorpčných testoch s reálnymi pôdami a vyčistenou odpadovou vodou boli analyzované v pôdnych vzorkách len veľmi malé koncentrácie. Najvyššou z nich bola koncentrácia nelegálnej drogy amfetamínu 6,5 ng/g DM. Látky mali skôr tendenciu pretiecť systémom, to však môže byť spôsobené krátkou dobou pôsobenia odpadovej vody – malá vzorka reálnej pôdy bola touto vodou jednorázovo preliata. V každom prípade je nutné zvážiť prechod liečiv a drog touto cestou až do podzemných vôd.
Key words:odpadové vody , čistiarenský kal, liečivá, závlahy, pôda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited