Dec 14, 2019   1:21 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of parameters on the preparation of nitrogen-sulphur containing fertilizer
Written by (author): Ing. Katarína Poliaková
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Opponent:Ing. Michal Korenko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv podmienok na prípravu dusíkato-sírneho hnojiva
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou správania sa dusíkato-sírnych hnojív v závislosti od obsahu vody v taveninách použitých na ich výrobu. Prítomné zložky a ich množstvá vo vzorkách sa definovali prostredníctvom RTG práškovej difrakčnej analýzy. Na základe výsledkov sa vyhodnotil vplyv vody v taveninách na tvorbu zlúčenín 3NH4NO3.(NH4)2SO4, 2NH4NO3.(NH4)2SO4, dusičnanu amónneho a síranu amónneho zložiek v závislosti od času. Pomocou diferenciálnej termickej analýzy, RTG práškovou difrakčnou analýzou a iónovej chromatografie sa namerali základné údaje pre kvantitatívnu analýzu zlúčenín prítomných v tuhej zmesi. Získané dáta sa použili na určenie závislosti medzi entalpickou zmenou zaznamenanou pomocou diferenciálnej termickej analýzy a fázovým zložením tuhej zmesi.
Key words:3NH4NO3.(NH4)2SO4, dusičnan amónny, síran amónny, 2NH4NO3.(NH4)2SO4, diferenciálna termická analýza, iónová chromatografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited