Apr 7, 2020   12:53 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional apartment complex Harbour City
Written by (author): Ing. arch. Lucia Miklušková
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Opponent:Mgr. art. Rudolf Látečka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový komplex Harbour City
Summary:Diplomová práca sa zaoberá urbanisticko-architektonickým riešením transformácie priemyselnej lokality v širšom centre Bratislavy na atraktívnu obytnú zónu s občianskou vybavenosťou. Cieľom bolo preskúmanie potenciálov daného územia z hľadiska ideového aj kapacitného. Ústredným motívom štúdie bolo teoretické a praktické overenie, akým spôsobom dokáže byť obytné prostredie implementované do znehodnotenej post-industriálnej zóny a zároveň aké benefity dokáže toto riešenie ponúknuť svojim obyvateľom. Zadaná lokalita je v tesnom susedstve s diaľničnou estakádou a Prístavným mostom, ktorý má výrazný vplyv na jej charakter. Živelná okolitá zástavba neposkytuje žiadny mestský verejný priestor ani mestotvorné funkcie. Návrh preto nereaguje na okolitý urbanizmus, v ktorom absentujú akékoľvek kompozičné a priestoro-tvorné princípy, ale vychádza z histórie a vývoja daného miesta. Stopy po zaniknutých budovách, prevádzkových trasách a racionálna osnova priemyselných areálov boli inšpiráciou urbanistického aj architektonického návrhu. Pamäť miesta a industriálna atmosféra sú hlavnými determinantami. Výzvou bolo citlivo zosúladiť funkciu bývania so súčasným stavom územia. Koncept v maximálnej miere zachováva existujúce sklady a haly, ktoré budú konverziou a výberom vhodných funkcií zmenené na ťažiskové verejné a kultúrne stavby slúžiace širšiemu okoliu. K týmto “magnetom” prislúchajú zaujímavo riešené verejné priestory rôznych typov, ktoré programovo, ekonomicky aj esteticky obohacujú obytnú zónu. Urbanistické riešenie pracuje s rôznymi štruktúrami, čím sa dosiahla určitá hierarchizácia objektov, priestorov a rôznorodosť typologických druhov bytových domov. Vďaka tomu je celé územie vizuálne atraktívne a tiež poskytuje širokú škálu rôznych typov bývania a tým heterogénnu sociálnu skladbu obyvateľstva, ktorá je žiadúca. Urbanistickú kompozíciu definuje dominantná vertikálna veža, ohraničujúce lineárne štruktúry, riadková a uzatvárajúca bloková štruktúra. Blok zložený zo štyroch ortogonálne situovaných bytových domov, tvoriacich poloverejný vnútorný dvor, je predmetom architektonickej časti tejto práce. Orientácia a kompozícia bloku bola východiskom hmotového, výtvarného aj dispozičného riešenia. Pravidelný pôdorysný raster urbanizmu je apliko- vaný aj v architektonickom návrhu a podčiarknutý návrhom fasád, kde je pravidelnosť konštrukčného systému zjednocujúcim elementom. Pridanou hodnotou sú netradične riešené dispozície, flexibilita a variabilita bytov, komunitné interiérové a exteriérové priestory, rovnako aj pobytové strešné terasy pre obyvateľov bytových domov. Industriálny charakter zóny a identita prostredia výrazne zatraktívňujú racionálne a dostupné bývanie.
Key words:industriálna identita, bytový dom, obytný komplex, komunita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited