Dec 7, 2019   12:04 p.m. Ambróz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of using pyrochars for sorption of selected phosphorus compounds
Written by (author): Ing. Natália Černeková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Alica Pastierová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných zlúčenín fosforu
Summary:Z environmentálneho hľadiska patrí biogénny prvok - fosfor k významným znečisťujúcim látkam, pochádzajúcim z prírodných aj antropogénnych zdrojov znečistenia. Pyrochars - čiastočne pyrolyzovaná biomasa, získava neustále vyššiu pozornosť ako adsorbent na jeho odstraňovanie z kontaminovaných pôd a vôd. Predkladaná práca je rozdelená do troch kapitol a jej cieľom je posúdiť možné využitie pyrochars pre odstraňovanie fosforečnanov z vôd. Prvá kapitola je zameraná na opis základnej charakteristiky fosforu a jeho zlúčenín, cyklu fosforu a hroziacich environmentálnych a bezpečnostných rizík. Druhá kapitola sa venuje príprave a využitiu pyrochars, ktorý patrí medzi alternatívne sorpčné materiály. Tretia kapitola, ktorá je praktickou časťou, popisuje priebeh adsorpcie fosforečnanov na laboratórne pripravených pyrochars. Táto časť obsahuje kinetiku adsorpcie ako aj adsorpčné izotermy.
Key words:pyrochars, fosforečnany, kontaminant, adsorpcia, fosfor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited