Dec 15, 2019   2:43 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessing the effectiveness of parabens removing from water using AOP methods
Written by (author): Ing. Adriána Hlavatovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd s využitím AOP metód. Parabény sa denne vo veľkých množstvách dostávajú do životného prostredia prostredníctvom odpadových vôd. Tieto kontaminanty predstavujú environmentálne riziko v dôsledku perzistencie, bioakumulácie a toxicity v životnom prostredí. V prvej kapitole sú bližšie popísané jednotlivé AOP metódy. Druhá kapitola zahŕňa fyzikálne, chemické a toxikologické vlastnosti analyzovanej látky – metylparabénu. Experimentálna časť je zameraná na odstraňovanie metylparabénu z modelových vzoriek vôd s využitím vybraných AOP – sonifikácie, ozonizácie, ich kombinácie a UV fotolýzy. V tejto časti práce je posudzovaná najúčinnejšia metóda odstraňovania metylparabénu z vôd.
Key words:AOP metódy, metylparabén, toxicita, odstránenie parabénu z vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited