Jan 24, 2020   4:57 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of good status of surface water in selected locality
Written by (author): Ing. Ján Petráš
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie dobrého stavu povrchových vôd vo vybranej lokalite
Summary:Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitorovania a hodnotenia kvality povrchových vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraného toku. V teoretickej časti sú popísané metódy na posúdenie dobrého stavu povrchových vôd, činitele znečisťovania povrchových vôd a charakteristika monitorovaného toku. V praktickej časti sú uvedené výsledky monitorovania kvality povrchových vôd toku Šaštínsky potok v meste Šaštín-Stráže, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od júna 2018 do marca 2019 a záverom sú tieto výsledky zhodnotené.
Key words:ekologický stav vôd, chemický stav vôd, povrchová voda, monitorovanie povrchových vôd, hodnotenie kvality povrchových vôd, kvalitatívne ukazovatele kvality vody, znečisťovanie vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited