Dec 6, 2019   4:25 p.m. Mikuláš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to improve the application of preferential calculations as a instrument of financial controlling in ZF Slovakia, a.s.
Written by (author): Ing. Libor Maturkanič
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť také zlepšenia, ktoré by podniku ZF Slovakia, a. s. pomohli efektívnejšie a presnejšie aplikovať preferenčné kalkulácie na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasnej situácie v podniku. Diplomová práca je rozdelená na štyri kapitoly. V prvej kapitole sú uvedené teoretické východiská v oblasti controllingu, jeho delenie, funkcie a ciele. Teoretické východiská sú získané prostredníctvom použitia odbornej literatúry. Druhá kapitola obsahuje informácie o predstavení spoločnosti ZF Slovakia, a. s., následne je popísaná analýza aplikácie preferenčných kalkulácií v podniku ZF Slovakia, a. s. Tretia kapitola uvádza konkrétne návrhy na zlepšenie aplikácie preferenčných kalkulácií v podniku ZF Slovakia, a. s. Štvrtá, záverečná kapitola obsahuje zhodnotenia navrhnutých riešení.
Key words:controlling, preferenčné kalkulácie, odchýlky, podnik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited