Apr 7, 2020   4:34 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of personnel marketing system focused on recruitment in IKEA Industry Slovakia, s.r.o
Written by (author): Ing. Lucia Minarovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Makáňová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému personálneho marketingu so zameraním na získavanie zamestnancov v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických východísk a získaných informácií o spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o. navrhnúť systém personálneho marketingu so zameraním na získavanie zamestnancov. Diplomová práca je rozdelená na štyri časti. Teoretická časť diplomovej práce skúma význam personálneho marketingu a formuluje jeho presnejšiu definíciu. Venuje sa obsahu personálneho marketingu a jeho hlavným nástrojom, ktoré používa na to, aby posilnil pozíciu spoločnosti ako zamestnávateľa. V analytickej časti sú využité teoretické poznatky na analýzu personálneho marketingu v spoločnosti IKEA Industry Slovakia, s.r.o. Cieľom, ktorý analytická časť sleduje je predovšetkým zhodnotenie podoby personálneho marketingu v podmienkach spomínanej spoločnosti a navrhnutie prípadných odporúčaní v oblastiach interného a externého personálneho marketingu, ktoré môžu spoločnosti pomôcť udržať si súčasných zamestnancov, a tiež získať nových. Použili sme dotazníkové šetrenie a rozhovor s personalistkou spoločnosti na základe čoho sme navrhli zlepšujúce opatrenia vo vybraných oblastiach. Posledná časť diplomovej práce sa venovala zhodnoteniu navrhovaných riešení.
Key words:výber zamestnancov, personálny marketing,, riadenie ľudských zdrojov, , značka zamestnávateľa, , získavanie zamestnancov,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited