Aug 24, 2019   3:10 p.m. Bartolomej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of Improvement implementation process of controlling of logistic in the company Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava
Written by (author): Ing. Andrej Nádašský
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia procesov implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava
Summary:NÁDAŠSKÝ, Andrej, Bc.: Návrh zlepšenia procesov implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ prof. Ing. Dušan Baran, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 83 s. Cieľom tejto diplomov práce, je na základe teoretickej základne a analýzy podniku navrhnúť možné zlepšenie návrhu zlepšenia implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská controllingu, logistiky a samotného controllingu logistiky ako subsystému controllingu. Druhá kapitola je zameraná na analýzu controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava, jeho aplikáciu a analýzu kľúčových ukazovateľov výkonnosti. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia pre zlepšenie implementácie controllingu logistiky vo vnútri spoločnosti. V štvrtej kapitole sa nachádza zhodnotenie uvedených návrhov na zlepšenie.
Key words:logistika, kľúčové ukazovatele výkonnosti, manažment, controlling

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited