Apr 6, 2020   7:21 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title: Design and implementation of HVAC visualization technology for selected building in DCU control system platform
Written by (author): Ing. Peter Lušťoň
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Opponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a implementácia technológie vizualizácie pre vybranú stavbu v riadiacom systéme DCU control system platform
Summary:Bc. LUŠŤOŇ, Peter: Návrh a implementácia technológie vizualizácie vzduchotechniky pre vybranú stavbu v riadiacom systéme DCU control system platform [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. - Ing. Eduard Nemlaha, PhD. a Ing. Hynek Procházka, PhD.. Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť vizualizáciu riadiaceho systému vzduchotechniky pre konkrétnu stavbu a naprogramovať nový vizualizačný komponent - dygraph. V prvej časti diplomovej práce sú popísané inteligentné riadenia budov a základné informácie/poznatky z danej témy. V druhej časti sú popísané funkčné a nefunkčné požiadavky a všetky použité prostriedky, z ktorých som vychádzal. V tretej časti je popísaný postup riešenia/implementovania vizualizácie a návrh dizajnu vizualizácie. Vo štvrtej časti je popísaný nový vizualizačný komponent dygraph. Pred vytvorením vizualizácie som vytvoril riadiacu aplikáciu v Xcos-e pomocou knižnice s vopred definovanými parametrami, ktorých hodnoty bolo neskôr treba prispôsobiť danému riadiacemu systému. Pri vytváraní vizualizácie som používal už vopred definované časti kódov (objekty), kde hlavnou úlohou bolo správne nastaviť všetky potrebné parametre. Výsledkom vizualizácie je zobrazenie všetkých potrebných prvkov pre riadenie (zobrazenie hodnôt snímača teploty, zobrazenie stavu filtra, manuálne zapnutie/vypnutie klimatizácie, atď.). Medzi ďalšie funkcie vizualizácie tiež patrí zobrazenie histórie daného objektu (napr. zobrazenie zmeny teploty v čase), presmerovanie sa po kliknutí na objekt (na jeho hodnotu) na stránku s informáciami o danom objekte s možnosťou manuálneho prepísania (override) hodnoty. Nový vizualizačný komponent (dygraph) zobrazuje hodnoty v grafe, tak aj vo vstupnom poli (input type=‘text‘). Hodnoty je možné meniť pomocou grafu dygraph, ale aj pomocou vstupného poľa. Vizualizácia je otestovaná a už sa používa. Nový vizualizačný komponent je otestovaný a pripravený na použitie.
Key words:PHP, JavaScript, Dygraph, Vizualizácia, Automatizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited