Apr 3, 2020   7:59 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for sustainable employee stabilization in Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. branch Plant Hlohovec
Written by (author): Ing. Andrea Dobrovodská
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie návrhu na udržateľnú stabilizáciu zamestnancov v Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec
Summary:DOBROVODSKÁ, Andrea, Bc.: Spracovanie návrhu na udržateľnú stabilizáciu zamestnancov v Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ diplomovej práce: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. Trnava: MTF STU, 2019. 102 s. Diplomová práca je zameraná na udržateľnú stabilizáciu zamestnancov v spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec. Cieľom diplomovej práce je posúdiť súčasný stav stabilizácie zamestnancov a následne navrhnúť konkrétne riešenia pre udržateľnú stabilizáciu zamestnancov v danej spoločnosti. Práca pozostáva zo štyroch častí. Prvú časť tvoria teoretické poznatky z oblasti personálneho manažmentu a stabilizácie zamestnancov. Druhá časť je zameraná na analýzu súčasného stavu stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec. V tretej časti diplomovej práce sú spracované návrhy pre zlepšenie súčasnej situácie udržateľnej stabilizácie zamestnancov v danej spoločnosti. Obsahom štvrtej časti práce je zhodnotenie navrhovaných riešení a ich prínosu pre spoločnosť Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. odštepný závod Plant Hlohovec.
Key words:stabilizácia zamestnancov, stabilizácia, udržateľná stabilizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited