Aug 26, 2019   4:55 a.m. Samuel
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of system measures for material flow improvement by use of selected methods of industrial engineering in company Schurter (SK) s.r.o.
Written by (author): Ing. Peter Bazala
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva v podniku Schurter (SK) s.r.o.
Summary:Bazala Peter Bc: Návrh systému opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva v priemyselnom podniku Schurter (SK)s.r.o. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Helena Fidlerová PhD – Trnava: MTF STU, 2019. 75 – strán. Cieľom mojej diplomovej práce je návrh opatrení na zlepšenie materiálového toku uplatnením metód priemyselného inžinierstva v priemyselnom podniku Schurter (SK) s.r.o. Spoločnosť sa zaoberá výrobou trojfázových sieťových odrušovacích filtrov a inlet filtrov rôzneho prúdového rozsahu. Diplomová práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na analýzu teórie v oblasti logistiky. Druhá kapitola je venovaná popisu aktuálneho stavu výrobného procesu. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie a vyváženie materiálového toku v spoločnosti Schurter (SK)s.r.o.. V práci je pozornosť venovaná aj hodnoteniu navrhovaných opatrení a ich prínosov pre podnik Schurter (SK)s.r.o., ktoré zabezpečia plynulý tok materiálu a zamedzenia plytvaniu.
Key words:logistika, mapovanie toku hodnoty, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited