Mar 29, 2020   2:52 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a sustainable personnel stabilization system through selected human resources management tools at Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Seating Trnava
Written by (author): Ing. Simona Šimončičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava
Summary:Bc. ŠIMONČIČOVÁ, Simona: Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.. – Trnava: MTF STU, 2019 80 s. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a výsledkov uskutočnenej analýzy súčasného stavu stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava navrhnúť udržateľný systém stabilizácie zamestnancov spoločnosti prostredníctvom vybraných nástrojov riadenia ľudských zdrojov. Diplomovú prácu tvoria štyri kapitoly. Prvá kapitola sa zameriava na teoretické vymedzenie retenčného manažmentu a stabilizácie zamestnancov. Vymedzuje personálne procesy ako zabezpečovanie zamestnancov, adaptáciu a samotnú stabilizáciu. Druhá kapitola je zameraná na skúmanie súčasného stavu stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava. Analyzuje jednotlivé interné personálne procesy ovplyvňujúce stabilizáciu zamestnancov v podniku, zisťuje mieru a príčiny fluktuácie. Tretia kapitola na základe uskutočnenej analýzy navrhuje možné opatrenie v oblasti stabilizácie zamestnancov. Štvrtá kapitola zhodnocuje prínosy navrhovaných opatrení.
Key words: stabilizácia, fluktuácia, ľudské zdroje, zamestnanecká spokojnosť, retenčný manažment

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited