Aug 24, 2019   6:23 a.m. Bartolomej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for logistic flow improvement in selected industrial enterprise
Written by (author): Ing. Marek Fodor
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Opponent:doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku
Summary:FODOR, Marek: Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu – Školiteľ: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. – Trnava: MTF STU, 2019. 65s. Hlavným cieľom našej práce je pochopiť a dôkladne rozobrať problematiku logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku a na základe podrobnej analýzy navrhnúť riešenia na zlepšenie logistických tokov. Prvá kapitola práce je zameraná na priblíženie teoretických východísk danej problematiky. V druhej kapitole podrobne analyzujeme implementované interné logistické toky vo vybranej spoločnosti. Tretia kapitola obsahuje návrhy riešení na zlepšenie logistických tokov. Posledná kapitola je venovaná vyhodnoteniu navrhnutých riešení.
Key words:logistika, materiálový tok, podnikový proces, optimalizácia procesov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited