Apr 7, 2020   10:03 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Motion Capturing Application
Written by (author): Ing. Marek Novotný
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Slačka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia pre Motion Capturing
Summary:Primárnym cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a naprogramovať aplikáciu, ktorá bude slúžiť na spracovanie, konfiguráciu a vizualizáciu dát z wMotion senzorov na zaznamenávanie pohybu v priestore. Sekundárnou úlohou bolo navrhnutie a naprogramovanie demo príkladu využívajúceho wMotion senzory v podobe hry. Prácu sme tematicky usporiadali do siedmych celkov - kapitol s tým, že v záverečnej kapitole sme zrekapitulovali naše výsledky, zhodnotili úspešnosť naplnenia stanovených cieľov práce a naprogramovanej aplikácie. Prvá časť vrátane podkapitoly je venovaná algebre a histórii kvaterniónov. V druhom celku sme sa zamerali na popísanie nového orientačného filtra nazvaného Madgwickov filter. Nasledujúca kapitola rozoberá problematiku vytvorenia prístupového bodu potrebného pre prijímanie dát. Kapitola nazvaná wMotion senzory, ktorá má číslo štyri opisuje konštrukciu samotných wMotion senzorov – pričom jednotlivé jej podkapitoly sú venované gyroskopu, akcelerometru a magnetometru. Piata časť rozoberá v súčasnosti populárne herné frameworky a na aký účel sa používajú. Diplomovú prácu logicky uzatvárame záverečnou kapitolou obsahujúcou popis samotnej aplikácie, jednotlivých jej častí ako aj používateľskej dokumentácie opísanej v tejto kapitole.
Key words:wMotion senzory, Unity, Kvaternióny, Motion Capturing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited