Feb 17, 2020   1:06 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Equestrian center
Written by (author): Ing. Veronika Klincová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Jazdecké centrum
Summary:KLINCOVÁ, Veronika: Jazdecké centrum. [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2019. V diplomovej práci sa zaoberáme vypracovaním realizačného projektu jazdeckého centra v Bojniciach. Cieľom diplomovej práce je projekt celkového architektonického a konštrukčného riešenia stavby jazdeckého centra, ktoré zahŕňa návrh jazdeckej haly a objektu pre ustajnenie koní a návrh blízkeho okolia. Práca je zameraná na návrh funkčného a moderného jazdeckého centra s použitím klasických materiálov ako drevo, doplnených o moderné materiály ako sklo, pohľadový betón, vláknocement atď. Použité materiály sú jednoduché a priamo súvisia s funkciami a fyzikou budovy. Práca s koňmi znamená, že pohyby vo vnútri ale aj mimo budov musia byť prirodzené, bez ostrého prechodu medzi interiérom a exteriérom. Jednotlivé priestory sú jasne definované (budova v budove) v závislosti od teploty a funkčných požiadaviek. Projekt popisuje technické, materiálové, konštrukčné a funkčné riešenie jazdeckého centra. Diplomová práca je rozdelená na 2 časti: grafickú a textovú. V technickej správe textovej časti sú uvedené základné informácie o projektovanej stavbe a popis technického riešenia konštrukcií HSV a PSV. V prílohách sú podrobne definované vlastnosti obalových a výplňových konštrukcií, ktoré sú posúdené z hľadiska stavebnej tepelnej techniky a vyhovujú požiadavkám normy. Vybrané kritické detaily sú posúdené z konštrukčného a hygienického hľadiska a vykurované časti jazdeckého centra projekt posudzuje z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Súčasťou príloh diplomovej práce je aj výpis skladieb strešných, stenových a podlahových konštrukcií, výpis zasklených stien, okien a dverí a výpis klampiarskych, zámočníckych a stolárskych výrobkov. Grafická časť obsahuje výkresovú dokumentáciu jazdeckého centra v podobe situácie objektu, výkresov nadzemných podlaží, pozdĺžnych a priečnych rezov, vybraných charakteristických pohľadov a vybraných detailov.
Key words:ustajnenie koní, realizačný projekt, technická správa, jazdecké centrum, výkresová dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited