Apr 7, 2020   9:55 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Winery
Written by (author): Ing. Barbora Frančiaková
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Dušana Halúzová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vinárstvo
Summary:Frančiaková Barbora, Bc. Vinárstvo, projekt na realizáciu stavby. Slovenská technická univerzita. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Ing. arch. Milan Palko, PhD. Bratislava STU, 2019 Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovanie komplexného návrhu a riešenia projektu pre realizáciu objektu vinárstva s prislúchajúcim ubytovaním. Objekt som riešila z architektonického, konštrukčného a statického hľadiska. Objekt je navrhnutý ako 3-podlažný, z ktorých 2 spodné podlažia sú čiastočne zapustené do terénu. V druhom podzemnom podlaží je navrhnutá garáž pre verejnosť, ktorá nie je priamo prepojená s objektom. V prevádzkovej časti sa na tomto podlaží nachádzajú priestory výroby, spracovania a uskladnenia hrozna. Taktiež je tu aj sociálne zázemie pre zamestnancov. V prvom podzemnou podlaží, do ktorého je možný vstup z exteriéru, sa nachádza kotolňa, strojovňa vzduchotechniky a priľahlý sklad pre potreby objektu. Dominantnú časť tvorí prvé nadzemné podlažie slúžiace pre verejnosť. Nachádza sa tu reprezentačný priestor spolu s predajňou a barom. Z interiéru je možný vstup aj na strechu, ktorá je čiastočne pochôdzna a slúži ako terasa s výhľadom na mesto. Súčasťou návrhu bolo taktiež aj ubytovanie, ktoré je riešené formou bunkových jednotiek. Ich situovanie bolo pri tomto návrhu riešené ako náhodné umiestnenie s možnosťou ľahkého komunikačného prístupu. Nakoľko je objekt situovaný v nezastavanej časti na okraji mesta, bolo dôležité dotvoriť jeho okolie a sprístupniť ho pre verejnosť. Dominantnou súčasťou terénnych uprav sú spevnené plochy, terasovito upravený svah a taktiež plochy určené pre relax a oddych. Z konštrukčného hľadiska je objekt navrhnutý ako oceľový skeletový nosný systém v kombinácii so železobetónovou vaňou v podzemných podlažiach.
Key words:novostavba, vinárstvo , projekt na realizáciu stavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited