Dec 14, 2019   1:32 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Determination of parameters for gravimetric baseline Gánovce - Lomnický štít
Written by (author): Ing. Adam Novák
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Opponent:Ing. Miloš Vaľko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štít
Summary:Úlohou práce bolo určenie parametrov vertikálnej gravimetrickej základnice nachádzajúcej sa na území Slovenska medzi bodmi Gánovce a Lomnický štít. Základnica je tvorená celkovo 5 bodmi, ktoré sú trvalo stabilizované na miestach umožňujúcich absolútne gravimetrické merania. Absolútne gravimetrické merania na bodoch základnice boli vykonané gravimetrami FG5X č.247 a FG5X č.251 v rokoch 2016, 2017 a 2018. Merané údaje boli spracované vo firemnom softvéri g9, výsledkom čoho bola hodnota tiažového zrýchlenia vzťahujúca sa k efektívnej výške gravimetra. Merané údaje boli experimentálne spracované v akademickom softvéri absoluteG vyvíjanom katedrou geodetických základov, ktorý pracuje v prostredí programu Matlab. Pri spracovaní boli pre porovnanie uvážené teoretické slapové parametre získané použitím slapových modelov a parametre získané slapovou analýzou meraní observatória Pecný. Tiažové zrýchlenie bolo následne prepočítané na výšku značky bodu pomocou vertikálneho gradientu určeného zo spracovania relatívnych gravimetrických meraní. Pri prepočte tiažového zrýchlenia na značku bodov bol využitý konštantný alebo lineárne sa meniaci vertikálny gradient tiažového zrýchlenia. Rozdiely tiažového zrýchlenia na jednotlivých úsekoch medzi dvojicami bodov základnice boli pre každý rok určené samostatne a následne boli vyrovnané metódou najmenších štvorcov.
Key words:Absolútne gravimetrické merania, Gravimetrická základnica, Vertikálny gradient tiažového zrýchlenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited