Feb 17, 2020   2:49 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Clustering Methods of Dynamic Data as Source of Knowledge
Written by (author): Ing. Slavomír Mazúr
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vrablecová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát
Summary:Pri procese zhlukovania sú objekty dátovej množiny zatriedené do skupín, pričom v rámci jednej skupiny sú si objekty čo najpodobnejšie. Problém predstavuje fakt, že väčšina algoritmov vyžaduje počet finálnych zhlukov ako vstupný parameter. Pri zhlukovacích metódach založených na hustote je však tento problém eliminovaný a zhluky sú zostavené na základe hustoty rozmiestnenia objektov v priestore. Dynamické dáta, ktoré sú získavané meraním tej istej veličiny v pravidelných časových intervaloch, je taktiež možné vnímať ako objekty, a teda je možné ich zhlukovať. Po samotnom procese zhlukovania je možné pomocou metód predikcie odhadnúť hodnoty do budúcnosti na základe hodnôt získaných v minulosti. Existujúce metódy je taktiež možné optimalizovať využitím biologicky inšpirovaných algoritmov alebo je možné takéto algoritmy použiť pri ladení hodnôt parametrov. Práve týmto problémom a faktom sa venuje moja práca, v ktorej analyzujem možnosť použitia metód založených na hustote pri procese zhlukovania dynamických dát a následnej predpovedi hodnôt do budúcnosti, s využitím biologicky inšpirovaných algoritmov pri optimalizácií celého procesu.
Key words:Zhlukovanie, Predikcia, Časové rady, Biologicky inšpirované algoritmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited