Apr 3, 2020   7:49 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stormwater surface runoff in urbanised area of Terchová municipality
Written by (author): Ing. Andrea Balátová
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Belica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia obce Terchová
Summary:Téma diplomovej práce je Dôsledky mikroklimatických zmien na efektívne využívanie jednotnej stokovej sústavy v urbanizovanom území obce Terchová. V úvode práce objasňujem problematiku týkajúcu sa klimatických zmien. Definujem najväčšie problémy klimatických dopadov v Európe a na Slovensku. Ďalej sú spomenuté aj vplyvy zmien na sídelnú zástavbu, hydrológiu povodia a následne ich dopad na riešenú stokovú sieť. Ďalšou časťou je simulovanie vplyvu extrémnych zrážkových procesov na danú stokovú sieť v obci Terchová v programe SWMM. Charakterizujem záujmové územie, jeho geologickú stavbu, klimatické pomery, hydrológiu územia a súčasnú jednotnú stokovú sieť obce. Určila som si 4 nárazové dažde, potrebné k výpočtu. Na koniec som vyhodnotila vplyv nárazových dažďov na jednotnú stokovú sieť, dopad na jej funkčnosť a sú zobrazené aj možné riešenia v zaťažených úsekoch.
Key words:klimatická zmena, nárazové dažde, stoková sieť, Terchová, SWMM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited