28. 2. 2020  9:39 Zlatica
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Autor: Bc. Veronika Gučková
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.
Abstrakt:GUČKOVÁ, Veronika: Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v podniku STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu– Školiteľka: Ing. Viera Bestvinová, PhD. – Trnava: MTF- STU, 2018. (počet strán 56) Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnutie udržateľných opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu výrobných zamestnancov v spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Práca je rozdelená do štyroch kapitol a to teoretickej, praktickej, návrhovej a vyhodnocujúcej. Teoretická časť je čerpaná z odborných literatúr. V praktickej časti je uvedená analýza podniku. V návrhovej časti sa venujem návrhom opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov. Posledná časť obsahuje vyhodnotenie návrhov a opatrení, ktoré majú byť pozitívnym prínosom pre získavanie a výber zamestnancov.
Kľúčové slová:personálny manažment, získavanie zamestnancov, výber zamestnancov , metódy získavania zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene