Dec 12, 2019   9:52 p.m. Otília
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of arrangements for communication system improvement in IKEA Industry Slovakia s. r. o.
Written by (author): Bc. Martin Šalitroš
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o.
Summary:ŠALITROŠ, Martin: Návrh opatrení pre zdokonalenie systému komunikácie v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o.[Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ:Ing. Peter Szabo, PhD.- Trnava: MTF STU, 2018. 51s. Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh na zlepšenie komunikácie v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o.. Obsahom práce je objasniť pojem komunikácia, druhy komunikácie a formy komunikácie. V druhej časti sme sa venovali komunikácií v podniku IKEA Industry Slovakia s. r. o.. Zisťovali sme aktuálny stav komunikácie v spoločnosti. V tretej kapitole sme navrhovali riešenie na zlepšenie komunikácie v spoločnosti pomocou osobných stretnutí, dotazníkového prieskumu a pozorovaní, pričom sme zistili, že najvhodnejšie riešenie na vyriešenie týchto problémov spoločnosti bude služba intranet. Vo štvrtej časti sme pracovali na zhodnotení tých to návrhov na zlepšenie komunikácie.
Key words:porada, interná komunikácia , Komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited