Feb 22, 2020   5:40 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Written by (author): Ing. arch. Simona Bertóková
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Pavol Franko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Summary:Cieľom diplomovej práce na tému: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City - Bratislava, Ružinov, bolo pretransformovanie bývalej industriálnej zóny vymedzenej ulicami Prístavná, Plynárenská, Mlynské Nivy, Bajkalská a mimoúrovňovou križovatkou D1 – Prístavná na polyfunkčnú zónu s prevládajúcou funkciou bývania. Sústrediť do tohto územia predovšetkým bývanie obohatené o administratívne priestory a občiansku vybavenosť, čím dosiahneme podporenie aktivity a mestský charakter momentálne najrozvojovejšej časti Bratislavy. Urbanistické riešenie vhodne zasadiť do existujúcej nesúrodej štruktúry prevažne administratívno - výrobného charakteru s ohľadom na potenciál ďalšieho rozvoja a napojenie na existujúcu dopravnú infraštruktúru a rozvíjajúci sa ťah z centra smerom k riešenému územiu. So zachovaním súčasnej štruktúry a funkčnej skladby sa v návrhu nepočíta. Zadanie nemalo výškový limit, avšak prevládajúci počet nadzemných podlaží mal byť maximálne osem. Urbanistické riešenie bolo navrhnuté vzhľadom na existujúcu štruktúru a novovznikajúce objekty v blízkom aj širšom okolí. Výškové aj priestorové usporiadanie vychádza z analýz územia, podporuje dopravný aj peší ťah, obohacuje územie o nové aktivity a verejné priestory. Dominanta urbanistického riešenia je umiestnená v krajnej polohe v smere od centra, v najexponovanejšom mieste riešeného pozemku, s funkčným využitím stáleho ubytovania s krásnym výhľadom na okolie. Vzhľadom na dopravné napojenie na vznikajúcu rýchlostnú cestu R7 v tesnom okolí pozemku návrh uvažuje aj s prechodným ubytovaním – hotelom v centrálnej polohe vzniknutého lokálneho námestia a aj s parkovacím domom v juhozápadnej polohe pozemku, ktorý môže byť využívaný nie len riešenou zónou, ale aj ako záchytné parkovisko pre verejnosť. Administratívne objekty na severe (hlavný dopravný ťah) svojou hmotou určujú uličnú čiaru a zároveň odčleňujú obytnú zónu na juhu, ktorej tak poskytujú kľud, súkromie a príjemné menej rušné plochy vnútroblokov. Sami o sebe disponujú administratívnymi vnútroblokmi, ktoré zamedzujú monotónnosti hlavného uličného ťahu. Doprava je vedená predovšetkým po obvode pozemku a statická doprava je uvažovaná okrem parkovacieho domu aj v podzemnom podlaží pod celým pozemkom. Územie je napojené na existujúce cyklotrasy. Cieľovou skupinou, pre ktorú bol komplex navrhovaný a prispôsobený sú mladí pracujúci ľudia okolo 30 rokov. Z toho vychádza aj skladba bytov a vybavenosti, nakoľko cieľom je skracovanie dochádzkových vzdialeností v meste, poskytnutie pracovných a voľnočasových príležitostí v mieste bydliska. Všetky navrhované objekty disponujú funkčným parterom pre občiansku vybavenosť. Vyššie spomínaný program je riešený len na úrovni urbanistickej štúdie a táto diplomová práca sa predovšetkým zameriava na funkciu bývania a teda obytnú zónu v južnej časti pozemku, ktorá hraničí s plánovaným parkom. Táto zóna pozostáva zo šiestich 6 podlažných a dvoch 8 podlažných bytových domov s aktívnym parterom a v prípade 8 podlažných objektov, ktoré susedia s lokálnym námestím, sú súčasťou aj administratívne priestory. Teda konkrétne riešené sú štyri typy bytových domov – dva opakujúce sa 6 podlažné a dva 8 podlažné bytové domy - na úrovni architektonickej štúdie, ktoré poskytujú rozmanitú skladbu bytových jednotiek, administratívne priestory, aktívne využívaný parter podporujúci atraktivitu okolia a na neho nadväzujúce verejné priestory vnútroblokov.
Key words:polyfunkčný bytový dom, Harbour City, obytný komplex, obytná zóna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited