3. 6. 2020  19:36 Karolína
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Pracovisko 2020
Autor:
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (FA)
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Pracovisko 2020
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce je návrh pracoviska 2020. Hlavným cieľom zámeru je nájsť a vyzdvihnúť všetky hodnoty územia a opätovne ich obnoviť a začleniť do širšieho územia Vysočian. V rámci týchto myšlienok je uvažované s regeneráciou celej lokality, zachovanie genia loci miesta, s revitalizáciou významných stavieb a zároveň navrátenie života do tohto v súčasnej dobe mŕtveho, verejnosti uzavretého areálu. Ako najdôležitejšiu úlohu si autor stanovil rešpektovať jedinečný charakter miesta, ochrániť existujúce hodnoty územia. Preto autor uvažuje a navrhuje zachovať čo najviac z budovy bývalého mlyna, vysoký komín a bývalú administratívnu budovu z počiatku 20. storočia od architekta Huberta Gessner. Ostatné objekty výrobného areálu bohužiaľ nemajú vďaka účelovým prestavbám, búraniu, zanedbanej údržbe a často narušenej statike už svoju hodnotu a budú odstránené. Obnova významných existujúcich budov Bývalý mlyn pekární je v horšom stave, vzhľadom k svojej rôznorodé kompozícii je jeho plná využiteľnosť obtiažna. Snahou autora je zachovať všetky jeho najhodnotnejšie možné časti, ktoré sa citlivo zrenovujú. Táto regenerácia spojená s novým využitím stavby pre atypické bývanie pre zamestnancov, tržnicu, kaviareň, pekáreň , multimediálny priestor-menšia divadelná scéna, prednášková miestnosť, administratívne priestory pre start-upy a coworking, výtvarné dielne, športové využitie. Za stavbou mlyna sa vyníma vysoký komín bývalej kotolne. Cieľom návrhu je aj tento komín zachovať. Komín zostane výškovou dominantou územia, orientačným bodom a znakom minulosti, ktorý je obohatení vyhliadkovou funkciou. Bývalá správna budova, nehnuteľná kultúrna pamiatka na pozemku, bude využitá pre malú administratívu, alebo iné vhodné účely.
Kľúčové slová:pracovisko, mlyn, komín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene