Dec 15, 2019   11:40 a.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of using pyrocharss for the nitrogen containing substances sorption
Written by (author): Ing. Veronika Kvorková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Alica Pastierová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia pyrochars pre sorpciu vybraných dusíkatých látok
Summary:Nadmerné množstvo dusíka sa v súčasnosti stáva nielen ohrozovateľom zdravotného stavu obyvateľstva, ale aj kontaminantom životného prostredia. Obohatenie povrchových vôd o dusíkaté látky spôsobuje premnoženie rias a makrofytov, čím sa zvyšuje ich zakalenie a znižuje koncentrácia rozpusteného kyslíka. Vodné prostredie sa tak môže stať eutrofickým. Jedným zo spôsobov, ako znížiť množstvo dusíkatých látok v prostredí je aplikácia rôznych adsorbentov v procesoch čistenia odpadových vôd, aplikáciou adsorbentov do pôd, kde regulujú kolobeh živín či aplikáciou adsorbentov priamo do eutrofizovaných vodných útvarov. Takými adsorbentmi sú aj rôzne druhy biomasy a materiály z nej vyrobené. V predkladanej diplomovej práci sa preto venujeme sorpcii dusíkatých zlúčenín – amónnych katiónov na biomase a jej pyrolyzovanej forme – pyrochars pripravených zahrievaním v neprítomnosti vzduchu (inertnej atmosfére dusíka) pri teplote 400 °C a 500 °C, ako aj adsorpciou na komerčne dostupnom adsorbente – aktívnom uhlí. Cieľom bolo porovnať ich adsorpčné vlastnosti a posúdiť, či by sa tento materiál mohol použiť pre prípadné zníženie obsahu dusíka z vôd a pôd (pôdnych roztokov).
Key words:dusík, dusíkaté zlúčeniny, eutrofizácia, pyrochars

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited