Feb 25, 2020   7:56 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to improve the use of Sustainable Marketing Concept in SIMERIS s.r.o.
Written by (author): Ing. Martina Siváková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh na zlepšenie využívania udržateľného marketingového konceptu v SIMERIS s.r.o.
Summary:SIVÁKOVÁ, Martina: Návrh na zlepšenie využívania udržateľného marketingového konceptu v SIMERIS s.r.o. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Vedúci práce: Doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2019. Diplomová práca je zameraná na návrh konceptu udržateľného marketingového konceptu v podniku SIMERIS s.r.o.. Prvá teoretická časť práce sa venuje hlavne vymedzeniu základných pojmov súvisiacich s marketingom, marketingovými koncepciami, udržateľným marketingovým konceptom a holistickým marketingom. Druhá analytická časť práce sa venuje podrobnej analýze súčasného stavu v podniku SIMERIS s.r.o., jeho marketingovej koncepcie a udržateľného marketingu. Tretia návrhová časť práce je venovaná návrhom na zlepšenie v oblasti udržateľného marketingového konceptu. Posledná časť diplomovej práce je venovaná zhodnoteniu navrhovaných riešení
Key words:marketing, marketingový mix, holistický marketing, udržateľný marketingový koncept

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited