Jan 29, 2020   0:47 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reactivity of Limestones Suitable for Desulphurisation
Written by (author): Bc. Rebeka Bartakovicsová
Department: Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Jurišová, PhD.
Opponent:Ing. Marta Ambrová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reaktivita vápencov vhodných na odsírovanie
Summary:V dôsledku neustáleho spriemyselňovania a dopytu po energetických zdrojoch je znečisťovanie ovzdušia čoraz závažnejším problémom. Jedným z riešení tejto problematiky je odsírovanie dymových spalín zo spaľovania fosílnych palív vápencom. Mokrá metóda odsírovania spalín je založená na reakcii vápencovej suspenzie so spalinami s obsahom oxidu siričitého. Táto metóda dosahuje účinnosť viac ako 90 %. Produktom odsírenia je, tzv. energosadrovec, dihydrát síranu vápenatého, ktorý sa využíva v mnohých odvetviach priemyslu. Jedným zo spôsobov ako využiť energosadrovec je jeho reakcia s amoniakom a oxidom uhličitým za vzniku síranu amónneho a vápenca. Síran amónny je cenné a kvalitné dusíkaté hnojivo, vápenec sa môže znova využiť na proces odsírovania. Zámerom tejto práce bolo experimentálne overiť reaktivitu vápencov vhodných na odsírovanie, zistiť ich maximálnu konverziu a porovnať vzorky pripravené v laboratóriu s priemyselnou vzorkou.
Key words:reaktivita, vápenec, dymové plyny, odsírovanie, energosadrovec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited