Oct 31, 2020   2:53 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for the use of financial analysis to support financial management in the enterprise THERMOPLASTIK s.r.o.
Written by (author):
Ing. Dominika Mocková
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Ing. Mária Homokyová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o.
Summary:
MOCKOVÁ, Dominika. Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku Thermoplastik, s.r.o. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu – Vedúca práce: Ing. Mária Homokyová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2020, s. Cieľom diplomovej práce je na základe teoretického vymedzenia a analýzy súčasného stavu návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenie v podniku Thermoplastik, s.r.o. Prvá teoretická časť je zameraná na všeobecnú charakteristiku významu finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku. Druhá časť je analytická a popisujeme v nej analýzu súčasného stavu využívania finančnej analýzy vo finančnom riadení podniku. V predposlednej tretej časti sa zaoberáme návrhom na zlepšenie využívania finančnej analýzy v podniku. V štvrtej časti je zhodnotenie návrhu.
Key words:finančná analýza, Súvaha, Prehľad peňažných tokov, pomerové ukazovatele, Výkaz ziskov a strát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited