Aug 26, 2019   2:33 a.m. Samuel
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of streamlining of reverse logistics processes in the context of sustainable development in industrial company
Written by (author): Ing. Martina Pekarovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v priemyselnom podniku
Summary:Diplomová práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám a vymedzeniu základných pojmov v oblasti spätnej logistiky a udržateľného rozvoja. Spätná logistika je rozdelená na vratnú logistiku, odpadovú logistiku a recyklačnú logistiku. Každá z týchto častí je úzko spojená s udržateľným rozvojom podniku. V druhej kapitole sa pojednáva o analýze súčasného skutočného stavu v oblasti spätnej logistiky v priemyselnom podniku INGSTEEL, spol. s r. o. Analytická časť pozostáva zo štyroch celkov. Úvodom sú teoretické informácie o spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o. Druhý celok je zameraný na analýzu procesov nakladania s odpadom v spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o. Ďalšou časťou je analýza štruktúry množstva a stav odpadu v členení podľa jednotlivých druhov odpadov v spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o. od roku 2013 po súčasnosť, ktorá je zobrazená grafickou metódou. Posledná štvrtá časť je zameraná na analýzu príčin a následkov pomocou metódy FMEA. Záverom je zhodnotenie analyzovaného skutočného stavu v oblasti spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja v podniku. V tretej kapitole sú spracované návrhy na zefektívnenie procesov spätnej logistiky v rámci udržateľného rozvoja v podniku. Návrhová časť vychádza z identifikovaných chýb pomocou metódy FMEA. Na jej základe sú zostavené možné návrhy ako minimalizovať mieru rizika. Štvrtou, poslednou časťou diplomovej práce je zhodnotenie všetkých vypracovaných návrhov. Cieľom diplomovej práce je vypracovať návrh zefektívnenia procesov spätnej logistiky v kontexte udržateľného rozvoja podniku INGSTEEL, spol. s r. o. so zameraním na zlepšenie procesov nakladania s odpadom.
Key words:spätná (reverzná) logistika, nakladanie s odpadom, metóda FMEA, udržateľný rozvoj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited