Oct 31, 2020   2:10 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal to use the social fund as a source of financing social policy and as motivation for employees in the company Enviral a.s.
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martina Horváthová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s.
Summary:
GUTOVÁ, Liliana: Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku Enviral a.s. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Mária Homokyová, PhD..- Trnava: MTF STU, 2020. 93 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť nové možnosti využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL,a.s. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje 17 grafov, 8 obrázkov, 8 tabuliek a 2 prílohy. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým vymedzením sociálnej politiky podniku, jej významom pre podnik, ale aj pre zamestnanca, ďalej sociálnym fondom, jeho tvorbou a použitím. Druhá kapitola je zameraná na spoločnosť ENVIRAL a.s., analýzu sociálnej politiky podniku a použitie sociálneho fondu. Súčasťou druhej kapitoly je aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi zamestnancami, ktorá slúži ako podklad pre tretiu kapitolu. Tretia kapitola obsahuje návrhy na nové možnosti využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky. Štvrtá kapitola obsahuje celkové zhrnutie a zhodnotenie uvedených návrhov.
Key words:sociálny fond, motivácia, sociálna politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited