Oct 31, 2020   3:09 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of planning and management of personal career of employees in the company SUPRATEK, s.r.o.
Written by (author):
Ing. Ivana Šušotová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Martina Horváthová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v spoločnosti SUPRATEK, s.r.o. Návrhy sú vytvorené na základe teoretických poznatkov čerpaných z odbornej literatúry a vykonanej analýzy súčasného stavu v spoločnosti. Obsahom diplomovej práce sú štyri kapitoly. Prvá kapitola práce je venovaná teoretickým poznatkom z oblasti personálneho manažmentu a osobnej kariéry zamestnancov. Taktiež obsahuje dôležité informácie, ktorými je nevyhnutné sa zaoberať pri skúmaní problematiky plánovania a riadenia kariéry. Druhá kapitola práce obsahuje základné informácie o spoločnosti SUPRATEK, s.r.o. a je venovaná analýze súčasného stavu riešenej problematiky v spoločnosti. Tretia kapitola práce obsahuje návrhy na zlepšenie systému plánovania a riadenia osobnej kariéry a zaoberá sa osobným hodnotením, individuálnym plánom kariérneho rozvoja zamestnancov a plánom zastupiteľnosti a nástupníctva. V poslednej časti práce sa nachádza zhodnotenie prínosov, ktoré môže zavedenie navrhovaných opatrení spoločnosti priniesť.
Key words:
kariéra, plánovanie kariéry, riadenie kariéry

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited