Oct 26, 2020   4:22 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Utilization of remote sensing methods for monitoring the use of agricultural land in the system of direct supports in Slovakia
Written by (author): Ing. Anton Šimek
Department:
Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Papčo, PhD.
Opponent:
Ing. Richard Czikhardt
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Summary:
Predmetom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku. Práca bola navrhnutá na podnet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a mala otestovať možnosti využitia metódy DPZ na kontrolu poľnohospodárskych plôch na základe nedávnych podvodov s agrodotáciami. V teoretickej časti práce je popísaný základný princíp radarového snímania spolu s družicovou misiou Sentinel-1, ktorá je súčasťou vesmírneho programu Copernicus. Ďalej práca ponúka postup spracovania SLC snímok družíc Sentinel-1 v programe SNAP s popisom jednotlivých krokov na vytvorenie koherencie. Praktická časť zahŕňa praktický experiment z oblasti východného Slovenska, kde sú pomocou porovnania koherencie detegované zmeny na poľnohospodárskych plochách. Záver práce je venovaný výsledkom porovnania koherencií, ktoré poukazujú na možnosť aplikácie praktického experimentu do praxe.
Key words:
poľnohospodárska plocha, koherencia, diaľkový prieskum Zeme, Sentinel-1, monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited