Oct 26, 2020   5:30 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Determination of physical heights in the mountain areas using remote sensing methods
Written by (author):
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
Summary:
Práca sa zaoberá určením fyzikálnych výšok pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme vo vysokohorskom prostredí konkrétne využitím metódy leteckého laserového skenovania. Prakticky sa experiment realizuje na vybraných bodoch v záujmovej oblasti Veľkej Fatry a oblasti Vysokých Tatier. Práca rieši kvalitu výsledného digitálneho modelu terénu voči dostupným dátam meraným technológiou GNSS s dosiahnutými výsledkami. V rámci spracovania je vykonávaná tiež vlastná klasifikácia pôvodných dát leteckého laserového skenovania v spracovateľských softvéroch CloudCompare a Lastools pre určenie vrstvy povrchu a následné porovnanie získaného povrchu s dostupnými údajmi o boboch v podobe súradníc a fyzikálnych výšok bodov, ktoré boli merané technológiu GNSS, prípadne údajmi zo štátnej dokumentácie. V práci je tiež popísaná tvorba nástroja na automatizované vyhľadávanie vrcholov v softvéri Matlab spolu s dosiahnutými výsledkami.
Key words:LIDAR, mračno bodov, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, fyzikálne výšky, GNSS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited