Jan 21, 2020   0:27 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of satellite radar interferometry to monitor the movements of the Earth's surface in a selected locality in the territory of Serbia
Written by (author): Bc. Ivana Tijana Kočonda
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Leško
Opponent:Ing. Juraj Papčo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území Srbska
Summary:Predmetom bakalárskej práce je zoznámiť čitateľa so základnými fyzikálnymi a geometrickými princípmi radarovej interferometrie. V práci je popísaná SAR (angl. Synthetic Aperture Radar) metóda, základné charakteristiky družicovej misie Sentinel-1a jej snímacie režimy. Ďalej, v teoretickej časti, je uvedená charakteristika záujmového územia a zosuvov na území Srbska, so zameraním na záujmovú oblasť Umka, ako aj charakteristika prirodzených a antropogénnych príčin zosuvov pôdy. V praktickej časti je zahrnuté spracovanie zvolenej lokality Umka, prostredníctvom softvéru SARPROZ. Praktický experiment je popísaný po jednotlivých krokoch.
Key words:Sentinel-1, InSAR, DInSAR, PSInSAR, zosuvy pôdy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited