Feb 28, 2020   8:04 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Assessing the Impact of Intelligent Logistics Elements on the Efficiency of Internal Llogistics Processes.
Written by (author): Ing. Milan Bachár, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.
Opponent 2:doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvu prvkov inteligentnej logistiky na efektivitu interných logistických procesov
Summary:Bachár, Milan, Ing.: Hodnotenie vplyvu prvkov inteligentnej logistiky na efektivitu interných logistických procesov. [Dizertačná práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2019. 147 s. Dizertačná práca je zameraná na analýzu logistického systému v priemyselných podnikoch na Slovensku za účelom hodnotenia vplyvu prvkov inteligentnej logistiky na efektivitu interných logistických procesov, čo predstavuje hlavný cieľ práce. Využívanie inteligentných logistických prvkov je zamerané na zvýšenie efektívnosti, bezpečnosti a výkonnosti priemyselných podnikov. Využívanie pokrokovej technológie v oblasti logistiky prináša priestor pre zefektívnenie podnikových logistických procesov a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku na trhu. Práca sa zaoberá logistickým systémom, inteligentnými prostriedkami v oblasti logistiky, ktoré nahrádzajú ľudskú činnosť v procese manipulácie s materiálom, čím dokážu daný proces zefektívniť a znížiť riziko pracovných úrazov, ktoré pri danom type pracovných činnosti vznikajú.
Key words:Logistický systém, Hodnotenie efektívnosti, Autonómna logistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited