Jan 28, 2020   11:41 p.m. Alfonz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Real-time visualization of feedback control of laboratory mechatronic systems
Written by (author): Bc. Radoslav Gago
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Real-time vizualizácia spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov
Summary:Táto práca sa venuje problematike vizualizácie dynamického správania sa a spätnoväzbového riadenia laboratórnych mechatronických systémov v reálnom čase. Najprv sú predstavené viaceré softvérové možnosti pre 3D modelovanie a vizualizáciu mechanických systémov s dôrazom na prostredie MATLAB, následne nástroje pre implementáciu algoritmov riadenia na reálny hardvér v reálnom čase. V ďalšej časti práce sú vybrané dva laboratórne systémy, invertované kyvadlo a gulôčka na ploche, na ktorých bol otestovaný navrhnutý prístup. Boli tak v podstate vytvorené digitálne klony daných systémov, ktoré hodnoverne a spoľahlivo reprezentujú ich fyziku a riadenú odozvu. Navrhnutý prístup umožní lepšiu interpretáciu a analýzu nameraných dát v reálnom čase alebo po skončení experimentu, najmä pri zložitejších mechatronických systémoch s viacerými stupňami voľnosti. Dobre tak poslúži nielen pri rôznych výskumných úlohách ale najmä pri výuke teórie automatického riadenia.
Key words:real-time vizualizácia, Simulink Desktop Real-Time, Simulink 3D Animation, invertované kyvadlo, gulôčka na ploche

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited