Feb 18, 2020   9:06 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling of biological effects of radiation
Written by (author): Ing. Patrik Višvader
Department: Department of radio and electronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie biologických účinkov žiarenia
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá elektromagnetickým žiarením a jeho vplyvom na biologické objekty. Popisuje špecifickú rýchlosť absorpcie, teda dozimetrickú veličinu SAR a tiež veličiny, od ktorých je závislá. Pomocou obrázkov dokumentuje postup pri simulácii v programovom prostredí CST MICROWAVE STUDIO, v ktorom následne skúma rozloženie mikrovlnného poľa vo valcovom modeli ľudského tela. Výsledok simulácie pri E a H type polarizácie zdroja žiarenia potvrdzuje závislosť SAR od frekvencie a tiež od typu polarizácie. Všetky dosiahnuté výsledné hodnoty SAR spriemernené cez celý objem modelu valca v oboch typoch polarizácie spĺňajú zákonom Slovenskej republiky stanovené limitné hodnoty expozície zamestnancov i obyvateľstva. Zistené hodnoty absorpcie tohto žiarenia nemajú nežiaduce účinky, ktoré by ohrozovali zdravie človeka.
Key words:elektromagnetické žiarenie, mikrovlnné pole, SAR, špecifická rýchlosť absorpcie, CST Microwave studio

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited