Apr 7, 2020   1:57 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal of remedies for improvement of the motivation of employees in company PROTHERM PRODUCTION, Ltd
Written by (author): Ing. Silvia Masaryková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Betinová, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Baňas
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov vo firme PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Summary:MASARYKOVÁ, Silvia: Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov vo firme PROTHERM PRODUCTION s. r. o. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Zuzana Hrúzová - Trnava: MtF STU, 2010. 56 s. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vypracovať analýzu súčasného stavu pracovnej motivácie v podniku PROTHERM PRODUCTION s. r. o., zistiť spokojnosť zamestnancov s motivačným systémom v podniku a navrhnúť opatrenia na zlepšenie motivácie zamestnancov v podniku. Snažila som sa poukázať na dôležitosť zamestncov v podniku, na potrebu ich vzdelávania, motivovania, spravodlivého hodnotenia a odmeňovania. Opisujem charakteristiku činnosti podniku, jeho históriu, vývoj až po súčasnosť. V práci sa taktiež snažím analyzovať aktuálnu úroveň motivácie v tomto podniku, ďalej opisujem sociálny program spoločnosti a zabezpečovanie motivácie pracovníkov prostredníctvom odmeňovania.
Key words:hodnotenie, odmeňovanie, zamestnanci, motivácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited