25. 5. 2020  11:09 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Bytový dom
Autor: Ing. Tomáš Petrík
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Sumár Základné údaje stavby Lokalita stavby sa nachádza na Levočskej ulici v Starej Ľubovni. Jedná sa o stavebnú parcelu,ktorá je vlastníkom investora. Bytový dom je klasického tvaru s jednoduchým pôdorysným tvarom. Objekt je má dve sekcie a štyri nadzemné podlažia. Zastrešený je šikmou strechou. Na prvom podlaží sa nachádzajú byty a spoločné odkladacie priestory. Byty majú rozlohu 53m2,66m2 na prvom nadzemnom podlaží a byty o rozlohe 80m2 na ostatných podlažiach. Nosný stenový systém je priečny stenový, na všetkých podlažiach. Nosné obvodové murivo je murované z tvaroviek POROTHERM 44 Si hrúbky 440 mm. Vnútorné nosné murivo je murované z tvaroviek POROTHERM 250 P+D hrúbky 250 mm. Na deliace priečky sa používajú tvárnice POROTHERM 11,5 P+D hrúbky 115 mm. Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu hrúbky 170 mm. Prístup na každé z podlaží je dvojramenným vnútorným monolitickým schodiskom. Zakladanie stavby je riešené základovými pásmi do nezamŕzajúcej hĺbky , a to 1200 mm.
Kľúčové slová:Porotherm 44 si, teplotechnicke posudenie, Bytový dom

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene